ROADSIDE ASSISTANCE

/image/44/4/maskhead-24roadside.604444.jpg

PEUGEOT ROADSIDE ASSISTANCE SERVICE

เปอโยต์ บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินPeugeot Assistance: 02 305 8780

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี
An unlimited number of Emergency Roadside Service requests for 3 years.

ฟรี บริการรถยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี
An unlimited number of towing requests for 3 years.

ฟรี บริการยก/ลากรถไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุดไม่จำกัดระยะทาง ในกรณีที่ต้องการยก/ลาก ไปยังสถานที่อื่น ฟรีค่าบริการระยะทาง 20 กม.แรก กรณีเกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
Free towing to nearest authorized dealers without limitation on distance. If the customer requires towing to other destinations, free towing up to a distance of 20km. A charge of THB 25 per km is applicable for distances beyond this and charges for any additional kilometers are the customer’s responsibility.

ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
24 hour access to free technical advice in the event of an accident or breakdown.

ฟรี กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุณแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุภายในระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปในรถได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจไม่รวมอยู่ในบริการนี้
“Mistakenly Locked” vehicles – If a spare key is locked within 20 km radius, than the attending technician will arrange for the collection and delivery of the key to the breakdown location. For distances beyond 20 km, a charge of THB 25 per km will apply. Alternatively, a locksmith service may be arranged at the customer’s expenses if required. If unsuccessful, the cost of a locksmith’s services is not covered under the assistance program.

ฟรี น้ำมันไม่เกิน 5 ลิตรต่อปี ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อน เพื่อให้รถของลูกค้าสามารถขับเคล่อนไปยังสถานีบริการน้ำมันใกล้ที่สุดได้ โดยบริการนี้จำกัดเพียง 1 ครั้งต่อปี หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
Free of charge, up to 5 liters of fuel in the event that the customer’s vehicle runs out of fuel (cannot drive). This service is to enable the customer to reach the nearest Service Station. Customers can only use this service once per year, on subsequent occasions within the same year, the cost of fuel will be the customer’s responsibility.

ฟรี บริการทดแทน: กรณีรถยนต์ของลูกค้าถูกยก/ลากรถจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด
Replacement vehicle: In the event that the customer’s vehicle is towed away from the breakdown, the Customer Service Centre shall offer and arrange for the delivery of a rental vehicle to the customer, should they require one. The customer shall be responsible for the cost of rental and in satisfying any requirements from the car rental company.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี

Roadside Assistance will not cover for the following

/image/96/7/peugeot-assistance-15b-simplif-def-rvb.419967.jpg

สิทธิประโยชน์นี้ ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
Any problem resulting from an accident and natural disaster is not covered under Emergency Roadside Service.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ ครอบคลุมเฉพาะรถที่มีปัญหาขัดข้องเท่านั้น ไม่รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
Coverage will be provided for vehicles that have become immobilized. Costs for any spare parts are not covered under Emergency Roadside Service.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ ไม่สามารถให้บริการในกรณีที่สภาพอากาศและสภาพถนนไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
Service will be provided except when it is too dangerous for the service vehicle to operate because of prevailing weather or road conditions.

บริการรถลากจะจัดบริการให้เฉพาะรถที่เครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
Towing service is provided to eligible vehicles that cannot be started or driven safely under the vehicle’s own power.

ค่าใช้จ่ายในการผ่านทางต่างๆ เช่น สะพานหรือค่าแพขนานยนต์ หรือค่าทางด่วน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
Ferry, bridge, or toll road charges for the customer’s vehicle are the responsibility of the customer.

ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการเรียกใช้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

  • หมายเลขตัวถังรถยนต์
  • ชื่อผู้ขับขี่
  • สถานที่เกิดเหตุและปัญหา
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
/image/35/1/pec02171.608351.jpg

บริการเสริม Additional service

บริการสายด่วนทางการแพทย์ 24 ชม. (บริการช่วยเหลือจะจำกัดเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้สถานที่รักษา)
24 hrs. medical advice helpline (location nearest Hospital)

บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน
Flight reservations and re-scheduling

บริการจองโรงแรม 
Hotel booking

บริการจองรถเช่า
Car rental reservations

บริการจองรถลีมูซีน
Limousine service reservations

บริการจองภัตตาคาร
Restaurant reservations

Service Quality